شورای پژوهشی دانشکده
شورای پژوهشی دانشکده متشکل از ریاست دانشکده، معاونت پژوهشی، هفت نفر اعضاء هیئت علمی که نماینده گروه آموزشی دانشکده می باشند است.
در جلسات پژوهشی دانشکده که به طور منظم ( بر اساس برنامه زمان بندی معاونت پژوهشی دانشگاه ) برگزار می گردد، طرح های تحقیقاتی مستقل و پایان نامه ای اعضاء هیئت علمی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، ضمناً ارسال طرح ها جهت داوری و بررسی نتایج داوری و رتبه بندی طرح ها و بحث در ارتباط با پاره ای از مسائل پژوهشی نیز بر عهده شورای پژوهشی دانشکده است.

 
اعضای شورای پژوهشی دانشکده 
 
      دکتر علی نشاسته ریز..........................................رییس دانشکده 
      دکتر مجید صفا....................................................معاون پژوهشی دانشکده 
      دکتر شهنام صدیق معروفی...................................معاون آموزشی دانشکده

      دکتر علی صمدی کوچکسرایی..............................عضو هیئت علمی 
      دکتر محمدجواد غروی................................. .........عضو هیئت علمی
      دکتر فاطمه ملکی...............................................عضو هیئت علمی
      دکتر ارشد حسینی............................................عضو هیئت علمی
      دکتر فرهاد ذاکر.................................................عضو هیئت علمی
      دکتر مژگان عشاقی..........................................عضو هیئت علمی