اطلاعیه 1:

دانشجویانی که واحد کارآموزی را در ترم جاری اخذ نموده اند، ارائه موارد زیر جهت گزارش فعالیت های عملی الزامی می باشد:

 

- گزارش کار نهایی تکمیل شود.

         نحوه نگارش آن به صورت فایل pdf در بخش کارآموزی سایت پیوست می باشد.

 

- فرم ارزشیابی که توسط مسئول بخش تصویربرداری با مهر و امضا تکمیل شده باشد.

          فرم ارزشیابی به صورت فایل pdf در بخش کارآموزی سایت پیوست می باشد.

 

(Log book) کاربرگ- در طول ترم تکمیل شده و در نهایت توسط مسئول کارآموزی مهر و امضا گردد.

(Log book) کاربرگ          در چند قسمت به صورت فایل pdf در بخش کارآموزی سایت بارگذاری شده که با توجه به شماره فایل مرتب نمایید.

 

 

اطلاعیه 2:

 

قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی دارند:

۱-تمامی دانشجویان باید گزارش کار و لاگ بوک خود را فقط بصورت حضوری در گروه علوم پرتوی به مسئول کارآموزی مربوطه تحویل دهند.

۲- زمان ارائه گزارش کار و کاربرگ(Log book) از خاتمه دوره بیمارستانی تا شروع اولین ازمون پایان ترم بوده و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

۳- گزارش کار بایستی بصورت دستنویس باشد.