کاربرگ ( Logbook)

 

دانشجویان گرامی می توانند کاربرگ های ( Logbook)  کارآموزی را از لینک های زیر دریافت نمایند.

 

کارآموزی 1

کارآموزی 2

کارآموزی 3

کارآموزی 4

کارآموزی در عرصه 1

کارآموزی در عرصه 2

کارآموزی در عرصه 3