نکات مهم در ارزیابی درس سمینار دانشجویان رشته رادیولوژی مقطع کارشناسی

ارزیابی موضوع و روند کار

 • عدم تاخیر در تعیین موضوع؛
 • انتخاب منابع معتبر و به روز؛
 • تناسب موضوع و محتوای ارائه با رشته تحصیلی؛
 • ارائه گزارش ماهیانه در طول ترم به استاد راهنما.

 

ارزیابی فایل ارائه

 • بیان عنوان ، نام دانشجو، راستاد راهنما و منابع؛
 • مطالب شامل مقدمه، هدف، مواد و روش، نتایج، بحث؛ نتیجه گیری و منابع؛
 • سازماندهی و سادگی اسلایدها؛

      (فونت مناسب و خوانا، تصاویر مرتبط، رعایت قواعد نگارشی، اجتناب از اسلایدهای پر، درج شماره اسلاید)

 • استفاده مناسب از تصویر، نمودار، جدول و آنالیز آماری؛ 
 • آنالیز کمی و کیفی داده ها؛
 • جمع بندی مطالب با توجه به عنوان مقاله و موضوع انتخابی؛
 • بیان محدودیت های مطالعات و ارائه پیشنهادات.

 

 

ارزیابی سخنران

 • رعایت زمان؛
 • تسلط به موضوع و توانایی تفسیر موضوعات؛
 • سادگی و روانی بیان؛
 • توانایی انتقال مفاهیم (استفاده از زبان بدن، ارتباط چشمی و ابزار کمک آموزشی)؛
 • سازماندهی و انسجام مطالب؛
 • توانایی پاسخگویی به سئوالات؛
 • خلاقیت و طرح ایده تحقیقاتی ارزشمند.

 

نظم و هماهنگی  گروهی و حضور کامل در جلسات ارائه

 • دانشجویان وظف اند تا زمان مشخص شده  بعد از شروع نیمسال تحصیلی، گروه اجرایی سمینار متشکل از نمایندگان  را تعیین و به اطلاع گروه برسانند.
 • گروه اجرایی مسئول هماهنگی های لازم با گروه و یا مسئول درس در خصوص رزرو سالن برگزاری، اداره جلسات سمینار، گرآوری­مطالب، تهیه پوستر و اطلاع رسانی لازم در سطح دانشکده می باشند.