منابع آزمون ارشد هوشبری

منابع آزمون نام درس
 Guyton A.C. Textbook of Medical Physiology. Elsevier. Latest ed  فیزیولوژی
1-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill
Livingstone.
2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier /
Saunders. Latest ed.
3- Nagelhout J. and et.al. Hand book of Nurse Anesthesia.
Sunders/elsevier. Latest Ed.
 اصول و روش های بیهوشی
 1-Robert K. Stoelting, Ronald D. Miller. Basics of anesthesia. Churchill
Livingstone.
2-J0hn Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier /
Saunders. Latest ed.
3-Robert K. Stoelting; et.al. Anesthesia and Co-Existing Disease.
Sunders/elsevier. Latest Ed.
 بیهوشی و بیماری های همراه
 1- John Nagelhout. & Karen L.Zaglaniczny. Nurse Anesthesia. Elsevier /
Saunders. Latest ed.
2-Robert K. Stoelting, Ronald D.Miller. Basics of Anesthesia. Churchill
Livingstone. Latest ed.
 داروشناسی اختصاصی هوشبری
 1-Paul Marino. The ICU book. Wolters Kluwer Health. Latest ed.  مراقبت های ویژه

مقدمات مدیریت آموزش، دکتر علی علاقه بند (ویرایش ششم) سال 1394 انتشارات روان فصل 1 الی 12

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف ویراست هفتم سال 96 انتشارات دوران فصل اول و دوم

مبانی آموزش پزشکی

رشته های مجاز شرکت در آزمون ارشد هوشبری

رشته کارشناسی ارشد مدرک مورد پذیرش   دروس امتحانی و ظرایب
 آموزش هوشبری کارشناسی رشته هوشبری

فیزیولوژی ( 2)؛ اصول و روش های بیهوشی ( 3)؛ بیهوشی و بیماریهای همراه ( 2فیزیولوژی ( 2)؛ اصول و روش های بیهوشی ( 3)؛ بیهوشی و بیماریهای همراه ( 2( داروشناسی اختصاصی هوشبری ( 2)؛ مراقبت های ویژه ( 1)؛ مبانی آموزش پزشکی ( 2