مقاطع تحصیلی گروه علوم آزمایشگاهی

 

کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

آشنایی با رشته
دانلود کاریکولوم آموزشی

دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

آشنایی با رشته
دانلود کاریکولوم آموزشی

کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی مواد غذایی

آشنایی با رشته
دانلود کاریکولوم آموزشی