مدیر گروه

 

دکتر شهنام صدیق معروفی

دکترای تخصصی آموزش پزشکی

کارشناسی ارشد بیهوشی

رزومه(cv)