عناوین پایان نامه ورودی ۹۹

اسامی دانشجویان استاد راهنما استاد مشاور عناوین پایان نامه ها
۱.علیرضاباباجانی       دکتر پریسا مرادی مجد دکتراعظم ساعی روانسنجی و بومی سازی چک لیست ارزیابی بیهوشی ایمن
۲.رضا پیامی         دکتر شهنام صدیق معروفی آقای دکتر اسحاق مرادی مرور نظام مند عوامل موثر در  موفقیت برنامه های منتورینگ هوشبری
۳.یونس برازش        دکتر پریسا مرادی مجد دکتر اعظم ساعی طراحی دستورالعمل کنترل عفونت در بیهوشی بر اساس مدل استتلر در دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴.شقایق تقی زاده                         دکتر پریسا مرادی مجد دکتر شهنام صدیق معروفی اثربخشی مداخله چندعاملی بر میزان رعایت دستورالعمل‌های ثبت داروهای بیهوشی وریدی توسط کارشناسان هوشبری در اتاق عمل های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵.محمد غلامزاده                              دکتر اعظم ساعی دکتر شهنام صدیق معروفی روان سنجی و بومی سازی چک لیست ارزیابی و ترخیص بیمار در واحد مراقبت های پس از بیهوشی (PACU)
۶.عطیه سادات سجادی                                    دکتر شهنام صدیق معروفی دکتر پریسا مرادی مجد مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه ذهنی با روش سنتی بر میزان یادگیری درس مراقبت های ویژه دانشجویان هوشبری
۷.محمد عزیزی دربندی                                               دکتر شهنام صدیق معروفی دکتر اسحاق مرادی طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی "مشاهده مستقیم مهارت عملی (DOPS)" برای مدیریت راه هوایی بیمار ویژه دانشجویان هوشبری
۸.مجتبی باشلقی فومنی                                          دکتر اعظم ساعی دکتر پریسا مرادی مجد اثر بخشی مقایسه ای روش تدر یس مبتنی بر بحث گروهی و آموزش معکوس بر میزان یادگیری مهارت برقراری ارتباطات در دانشجویان هوشبری
۹.فیراس محمد عوید                                            دکتر شهنام صدیق معروفی دکتر پریسا مرادی مجد
The standards surveillance of anesthetics drug storage in operating rooms by anesthetists in Baghdad teaching hospital