طرح دروس ارائه شده توسط گروه هماتولوژی

 

 

دکتری هماتولوژی

 

کارشناسی ارشد هماتولوژی

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

هماتومورفولوژی

 

خون شناسی 1

 

خون شناسی 2 (تئوری)

 

 

 

 

 

رویکرد تشخیصی بیماری های خونی

 

خون شناسی 3

 

خون شناسی 2 (عملی)

 

 

 

 

 

تضمین کیفیت و کنترل کیفی در خون شناسی و انتقال خون

 

تفسیر آزمایش های خون شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایمونوهماتولوژی

 

      

                                                                                 
 

کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی

 

کارآموزی