جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی شش ماهه اول   سال 1401 دانشکده پیراپزشکی

 

ردیف

روز

تاریخ

شورای آموزشی

 شورای تحصیلات تکمیلی

1

سه شنبه

1401/07/19

12 الی 13

13 الی 14

2

سه شنبه

1401/08/17

12 الی 13

13 الی 14

3

سه شنبه

1401/09/22

12 الی 13

13 الی 14

4

سه شنبه

 

20/10/1401

12 الی 13

13 الی 14

5

سه شنبه

1401/11/18

12 الی 13

13 الی 14

6

سه شنبه

1401/12/23

12 الی 13

13 الی 14

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

دکتر علی نشاسته ریز

رئیس دانشکده ومدیرگروه آموزشی رادیولوژی

۲

دکتر شهنام صدیق معروفی

معاونت آموزشی  و مدیرگروه  آموزشی هوشبری

۳

دکتر مجید صفا

معاونت پژوهشی و مدیرگروه آموزشی هماتولوژی

۴

دکتر پرستو طریقی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

۵

دکتر مژگان عشاقی

مدیر گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی و میکروب شناسی موادغذایی

۶

خانم صدیقه حنانی

مدیر گروه آموزشی اتاق عمل

۷

دکتر ارشد حسینی

مدیر گروه آموزشی زیست فناوری پزشکی

۸

دکتر ندا سرای گردافشاری

سرپرست تحصیلات تکمیلی

9

دکتر افسانه واعظی

مدیر دفتر توسعه

10

خانم زینب موحدخواه

رئیس اداره آموزش

 

 

 

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

(مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱0/۱۲/1389شورای عالی انقلات فرهنگی)

ماده ۱۵- شورای آموزشی

الف- تعریف شورای آموزشی: در هر دانشکده که دارای سه گروه آ موزشی یا بیشتر باشد، شورای آموزشی با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

 • رئیس دانشکده
 • معاونان دانشکده
 • مدیران گروه های آموزشی دانشکده

ب – وظایف شورای آموزشی دانشکده

 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ابلاغ می گردد.
 • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
 • بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
 • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
 • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدیدی و پیشنهاد آن به شورا برای تکمیل اعضای هیات علمی هر گروه
 • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
 • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
 • بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه