بیمارستان های آموزشی طرف همکار

 

 • -مجتمع آموزشی پژوهشی حضرت رسول (ص)
 • -مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
 • -مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
 • -مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
 • -مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
 • -مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
 • -مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
 • -مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
 • -مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
 • -مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی 
 •