• رشته اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی است که طی آن دانشجویان با اصول جدید اتاق عمل و تکنولوژیهای نوین جراحی در جراحی های تخصصی و فوق تخصصی آشنا شده و مراقبت و کمک به اداره بیمار حین، قبل و بعد از عمل می آموزند.

  • دانش آموختگان این رشته عضوی از تیم بهداشتی درمانی خواهند بود که به عنوان بخشی از تیم جراحی برای کمک به اجرای یک عمل جراحی با نتایج مطلوب در بخش های اتاق عمل بیمارستان ،بخش های مداخله تشخیصی-درمانی و مراکز مراقبتی سیار ایفای نقش می نمایند.

  •  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این رشته دانشجو تربیت می کند.

  • اهداف رشته