خانم صدیقه حنانی- مدیرگروه

عضو هیئت علمی-

رشته تحصیلی : آموزش پرستاری

گروه آموزشی : اتاق عمل

تلفن: ۸۶۷۰۴۷۲۶-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۲۲۵۳۳-۰۲۱

hannani.siums.ac.ir پست الکترونیک:

CV

 

آقای دکتر فردین امیری

عضو هیئت علمی، استادیار

رشته تحصیلی : پرستاری

گروه آموزشی : اتاق عمل

تلفن: ۸۶۷۰۴۶۰۰-۰۲۱

فکس: ۸۸۶۲۲۵۳۳-۰۲۱

amiri.faiums.ac.ir پست الکترونیک:

(CV)

خانم نازنین صراف 
عضو هیئت علمی-
رشته تحصیلی: اتاق عمل
گروه آموزشی: اتاق عمل 
تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۴۷۸۸
فکس:۰۲۱۸۸۶۲۲۵۳۳

sarafshari.n iums.ac.ir: پست الکترونیک

آقای اسماعیل تیموری

عضو هیئت علمی-

رشته تحصیلی: اتاق عمل

گروه آموزشی: اتاق عمل

تلفن:۰۲۱۸۶۷۰۴۶۶۷

فکس:۰۲۱۸۸۶۲۲۵۳۳