آقای علی اسکندری
سمت :   رئیس امور اداری
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم اجتماعی
تلفن مستقیم : 88622650
داخلی:4555

شرح وظایف:
      1. دریافت دستور و برنامه کار از ریاست محترم دانشکده

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 2. صدور دستورهای لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی
 3. راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت واحدهای تحت سرپرستی
 4. نظارت بر حسن انجام امور بهبود مدیریت و تحول اداری
 5. نظارت و انجام امور سازمان مجازی و قطب دانشکده
 6. نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی کارکنان برابر قوانین و مقررات استخدامی
 7. بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و پاراف آنها
 8. بررسی و رسیدگی به امور حضور و غایب ، عملکرد و ترفیعات
 9. نظارت و سرپرستی امور دفتری و بایگانی
 10. شرکت در کمیته ها سمینار ها و جلسه های مختلف و گزارش های لازم جهت استحضار ریاست محترم دانشکده
 11. نظارت بر انجام امور مربوط به خدمات و نظافت و پاکیزگی محوطه و خارجی دانشکده
 12. نظارت بر امور نقلیه دانشکده
 13. نظارت و کنترل خدمات فنی و تأسیسات دانشکده
 14. نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات در انبارهای دانشکده
 15. نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

 

خانم معصومه ابراهیمی

سمت: سرپرست امور مالی
تلفن : ۸۸۶۲۲۵۲۲
تلفن: ۸۶۷۰۴۶۹۵

شرح وظایف:

         ۱-ارائه گزارشهای مالی (بودجه ای ، نقدینگی ،دارایی ها مالیه و بدهی) بر اساس اطلاعات موجود 
          در دفاتر به منظور آگاهی مقام مافوق
         ۲-پیگیری تأمین منابع مالی بر اساس تفاهم نامه تنظیم شده با ستاد به منظور تأمین نقدینگی
            لازم جهت هزینه های جاری و سرمایه ای.
         ۳ -نظارت بر ثبت حسابها و کلیه پرداختها (حقوق و مزایا و سایر)و اطمینان از ثبت دقیق رویدادهای مالی 
         ۴-کنترل و نظارت وتأیید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال
         ۵-انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس درخواستهای واحدهای مذکور

        ۶-نظارت ، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی بر اساس شرح وظایف

        ۷-مشارکت در استقرار و بروز آوری سیستم حسابداری و شرکت در برنامه های مرتبط از جمله شرکت در جلسه

کارکنان

خانم حیدری حسابدار
ساناز ارشدی حسابدار
خانم شاکری حسابدار
ابراهیم قمری حسابدار و مسئول اموال
رضا فراهانی مسئول تدارکات
فرزانه خلیلی مسئول کارگزینی
هما روستائی کارگزین
مژگان عزیزپور مسئول دبیرخانه
رضا اروجی مسئول خدمات
رضا محمودی مسئول انبار
مجتبی حقی بایگان اداری
امیر اعتمادی نامه رسان
کریم نوبخت تاسیسات
احمد زمانیان تاسیسات
پرویز جانباز دفتر فنی