• 1401/10/18 - 13:40
  • - number of visits: 82
  • - Number of visitors: 74
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

جلسه شورای آموزشی دانشکده تشکیل شد

9898.mp3 جلسه شورای آموزشی دانشکده تشکیل شد

 

 

جلسه شورای آموزشی دانشکده روز سه­ شنبه مورخ 13/10/1401در ساعت 13 با نام و یاد خداوند متعال و با حضور :

آقایان: دکتر نشاسته ریز ، دکتر معروفی،دکتر صفا، دکتر حسینی

  خانم ها : دکتر طریقی ،دکتر عشاقی،حنانی، دکتر افشاری، دکتر واعظی، موحد­خواه که در سالن شهید مفتح تشکیل و در مورد مسائل زیر پس از بحث و بررسی، تصمیم­ گیری به­عمل آمد:

ابتدای جلسه جناب آقای دکتر نشاسته ریز رییس دانشکده با نام و یاد خدا جلسه را شروع نمودند جلسه را آغاز نمودند و سپس از دکتر معروفی درخواست نمودند موارد آموزشی را برای اعضا محترم مطرح نمایند.

دکتر معروفی در خصوص آزمون های الکترونیک از مدیران گروه درخواست نمود که نوع سوالات امتحانی گروه مربوطه (اعم از تستی، تشریحی و...) را مشخص و به دایره امتحانات اعلام نمایند.همچنین تمامی صورتجلسه های گروه مربوطه را به معاون آموزشی و روابط عمومی دانشکده ارسال نمایند تا در سایت دانشکده قرار گیرد.

سپس دکتر طریقی در خصوص پوشش مناسب دانشجویان صحبت نمودند و از مدیران گروه درخواست نمودند که به صورت دوستانه به دانشجویان تذکرهای لازم داده شود.

  • Newsgroup :
  • News code : 9898
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

Comments

0 There are comments for this article

comment