_جلسه گروه هوشبری در خصوص تقسیم کار اعضای گروه و برنامه ریزی ترم آینده هوشبری در نیمسال اول 02_01 در تاریخ 01/6/14 در ساعت 11:30 با نام و یادخدا با حضور مدیر گروه محترم جناب آقای دکتر شهنام صدیق معروفی و اعضای گروه(خانم بهنام، خانم دکتر مرادی مجد، خانم دکتر ساعی و خانم بیرانوند) برگزار شد.

 

_دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آقای محمدغلامزاده و محمدمهدی عزیزی در روز دوشنبه مورخ 01/7/2 در سالن مفتح برگزار شد.

_ دفاع پایان نامه ارشد آموزش هوشبری دانشجو خانم شقایق تقی زاده با عنوان اثربخشی مداخله چندعاملی بر میزان رعایت دستورالعمل‌های ثبت داروهای بیهوشی وریدی توسط کارشناسان هوشبری در اتاق عمل های مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران  در تاریخ 4 بهمن 1401 در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد و نتیجه کار این پژوهش طراحی و روانسنجی چک لیست دستوالعمل ثبت داروهای بیهوشی وریدی و آموزش این دستورالعمل به کارشناسان هوشبری در قالب مداخله چندعاملی(طراحی پوستر، پمفلت و برگه ثبت) می باشد.