دانشکده پیراپزشکی- بیمارستان های آموزشی
بیمارستان های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
  • مجتمع آموزشی پژوهشی  درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
  • مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
  • مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر(ع)
  • مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
  • مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی
  • مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
  • مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
  • مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران
  • مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
  • مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=30.17747.43887.fa
برگشت به اصل مطلب