معرفی ریاست
                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                                     

دکتر فرزاد شیدفر

 مرتبه علمی :  استاد

  رشته تحصیلی : علوم تغذیه

   گروه آموزشی : تغذیه 

                            تلفن تماس  86704711                                     

پیوندهای سریع