برنامه های درسی
برنامه جدید
   دانلود : رادیولوژی-نیمسال_دوم_96-95.pdf           حجم فایل 456 KB
   دانلود : برنامه_کلاسی_رادیوبیولوژی_952.pdf           حجم فایل 255 KB
   دانلود : کارشناسی_ارشد_بیوتکنولوژی952.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : کارشناسی_علوم_آزمایشگاهی_952.pdf           حجم فایل 424 KB
   دانلود : برنامه_کلاسی_هوشبری_2-96-95.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : برنامه_کلاسی_اتاق_عمل_نیمسال_دوم_96-95.pdf           حجم فایل 404 KB
   دانلود : برنامه_ارشد_و_دکتری_خون_شناسی_952.pdf           حجم فایل 302 KB
پیوندهای سریع