اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

شماره تماس


دکتر فرهاد ذاکر

مدیرگروه

CV

Course & Lesson Plan

استاد 86704516

دکتر احمد کاظمی

CV

استاد

88622576

دکتر محمدرضا رضوانی

دانشیار

86704587

دکتر مجید صفا

CV

دانشیار

86704667

دکتر مینو شهیدی

CV

Lesson Plan

استادیار

86704707


آقای احمدرضا رهنمون

CV

مربی

86704685

پیوندهای سریع